Privacy policy

Voor vzw SportaMundi (hierna genoemd “SPORTAMUNDI”, “wij” of “ons”) is uw privacy en deze van uw sporters van essentieel belang. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze websites www.sportamundi.com, www.sportkompas.be, www.sportplaneten.be, app.sportkompas.be en app.sportamundi.com (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle relaties tussen SPORTAMUNDI en haar klanten en partners.

SPORTAMUNDI wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de GDPR wetgeving. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die SPORTAMUNDI verzamelt, alsook over de wijze waarop SPORTAMUNDI deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het aanmaken van een account, alsook het aanmaken van een demo-account met het oog op het gebruik van de demo van SPORTAMUNDI impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van SPORTAMUNDI.

Soorten persoonsgegevens

SPORTAMUNDI kan volgende gegevens over de gebruikers (users) verzamelen en verwerken : naam, voornaam, organisatie, adres, e-mailadres, telefoonnummer (vast/gsm), gebruikersnaam, wachtwoord. SPORTAMUNDI kan volgende gegevens over de personen (sporters) verzamelen en verwerken : naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en resultaten van de gebruikte producten (SportKompas, HAN beweegtest). SPORTAMUNDI verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en de diensten van SPORTAMUNDI via het Platform en/of de App. Zo zal SPORTAMUNDI, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, het Platform en/of de App, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat SPORTAMUNDI toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, het Platform en/of de App, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

De gebruikersgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het aanmaken van een (demo-)account
 • Een samenwerking met SPORTAMUNDI
 • Bezoek van de Website
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van SPORTAMUNDI middels het Platform en/of de App, al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van SPORTAMUNDI of het herstellen van uw wachtwoord)
 • Correspondentie met en uitgaande van SPORTAMUNDI
 • Het meedelen aan SPORTAMUNDI van ideeën betreffende de verbetering van de diensten, het Platform en/of de App

De door SPORTAMUNDI verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

De gegevens van de sporters worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het afnemen van een test (SportKompas, HAN beweegtest)
 • De verificatie van de identiteit van een sporter
 • Het downloaden van een rapport voor de sporter als resultaat van een afgenomen test
 • De rapportering over de sporter(s) binnen de organisatie van de gebuiker
 • De anonieme rapporting aan publieke instellingen (overheid, school)
 • De door SPORTAMUNDI verzamelde gegevens van de sporters worden verstrekt door één of meerdere van de gebruikers van uw organisatie onder de verantwoordelijkheid van de Account Admin.

Gebruik persoonsgegevens

SPORTAMUNDI kan gebruik maken van uw gebruikergegevens voor:

 • De aanmaak van een (demo-)account en de bevestiging daarvan
 • Het leveren van de diensten van SPORTAMUNDI middels het Platform en/of de App
 • De uitvoering van een overeenkomst met SPORTAMUNDI
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte informatie en updates
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website, het Platform en/of de App
 • Statistische doeleinden
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere onderzoeken

SPORTAMUNDI kan gebruik maken van de gegevens van de sporters voor:

 • Het leveren van de diensten van SPORTAMUNDI middels het Platform en/of de App
 • De uitvoering van een overeenkomst met SPORTAMUNDI
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van het Platform en/of de App
 • Statistische doeleinden
 • Het uitvoeren van onderzoeken en enquêtes

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

SPORTAMUNDI zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van SPORTAMUNDI en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat SPORTAMUNDI in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.   Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat SPORTAMUNDI uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer SPORTAMUNDI hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten. In alle overige gevallen zal SPORTAMUNDI uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart SPORTAMUNDI uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen via info@sportamundi.com:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die SPORTAMUNDI mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via e-mail. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens – dewelke u diende mee te delen bij de aanmaak van uw (demo-)account – updaten, wijzigen en/of verifiëren.   Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief van SPORTAMUNDI.

Beveiliging persoonsgegevens  

SPORTAMUNDI verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. SPORTAMUNDI zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU). Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van SPORTAMUNDI, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan SPORTAMUNDI in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.   Tot slot, zal de veiligheid van uw (demo-)account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het Platform en/of de App. SPORTAMUNDI zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven u aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw (demo-)account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw (demo-)account. SPORTAMUNDI raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw (demo)account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

SPORTAMUNDI is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is SPORTAMUNDI verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop SPORTAMUNDI uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer SPORTAMUNDI

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop SPORTAMUNDI uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@sportamundi.com  of
 • Via de post: vzw SPORTAMUNDI, Gaver 13, 9830 Sint-Martens-Latem (België)